0909 387 111

CHUNG CƯ HADO PARKSIDE : HIỆN ĐAI VÀ MỚI MẺ

§

1 pk1 (1) 1 pk1 (2) 1 pk1 (3) 1 pk1 (4) 1 pk1 (5) 2 pn master (1) 2 pn master (2) 2 pn master (3) 3 pn con trai (1) 3 pn con trai (2) 3 pn con trai (3) 4 PHONG LAM VIEC (1) 4 PHONG LAM VIEC (2) 4 PHONG LAM VIEC (3) 5 BANCONG (1) 5 BANCONG (2) 5 BANCONG (3) 6 wc chung (1) 6 wc chung (2) 6 wc chung (3)